HELDERE AFSPRAKEN.

Wij houden van duidelijke communicatie en heldere afspraken. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn.

Artikel 1. Dienstverlening

1. De dienstverlening van CODE GEEL B.V. bestaat uit creatieve (visuele) communicatie(/communicatieadvies) voor programma/project, evenement of (faciliteren van) workshop.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen CODE GEEL B.V. en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.codegeelcommunicatie.nl.

Artikel 3. Totstandkoming

3. De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

4.1 Alle door CODE GEEL B.V. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbieding geldt enkel voor die specifieke offerte(termijn)/onderliggende opdracht.
4.2 Als de Opdrachtgever aan CODE GEEL B.V. gegevens verstrekt, mag CODE GEEL B.V. ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij de offerte hierop baseren.

Artikel 5. Prijs

5.1 CODE GEEL B.V. mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
5.2 Als CODE GEEL B.V. genoodzaakt is om de prijs te verhogen volgens bovenstaand artikel (5.1), dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren, zonder het recht op compensatie of schadevergoeding. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht.
5.3 De prijs is exclusief eventuele onkosten van CODE GEEL B.V. en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1 Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
6.2 Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd.
6.3 De volledige vordering van CODE GEEL B.V. op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: (a) Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; (b) Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert; (c) Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; en/of (d) Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Als de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan CODE GEEL B.V..

Artikel 7. Contractduur

7. CODE GEEL B.V. en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen. De opdracht kan, in gezamenlijk overleg, worden beëindigd. De opdracht kan, op elk moment, zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd. Reeds gemaakte kosten of uren worden door CODE GEEL B.V. in rekening gebracht.

Artikel 8. Derden

8. CODE GEEL B.V. kan werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9. Uitvoering opdracht

9.1 CODE GEEL B.V. zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2 CODE GEEL B.V. mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en afzonderlijk factureren.
9.3 Als CODE GEEL B.V. de opdracht in fasen uitvoert, kan zij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever eerdere resultaten schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
9.4 Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan CODE GEEL B.V. verstrekt, die noodzakelijk zijn voor CODE GEEL B.V. om de opdracht goed en tijdig uit te voeren.
9.5 Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag CODE GEEL B.V. de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. CODE GEEL B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat CODE GEEL B.V. is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10. Wijziging opdracht

10.1 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
10.2 CODE GEEL B.V. kan de overeengekomen prijs naar aanleiding daarvan (10.1) verhogen of verlagen. CODE GEEL B.V. zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
10.3 CODE GEEL B.V. mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11. Opschorting, ontbinding

11.1 CODE GEEL B.V. mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
11.2 CODE GEEL B.V. mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet CODE GEEL B.V. dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12. Tussentijdse opzegging

12.1 Als CODE GEEL B.V. de opdracht tussentijds opzegt, zal CODE GEEL B.V. zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Eventuele extra kosten van de werkzaamheden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
12.2 CODE GEEL B.V. mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen: (a) Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn; (b) Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling; (c) Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; (d) Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; en/of (e) Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13. Klachten

13.1 Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk binnen een maand melden. Bij een klacht wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. CODE GEEL B.V. doet haar uiterste best de klacht op te lossen.
13.2 Als een klacht later wordt gemeld, vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
13.3 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal CODE GEEL B.V. de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving vervangen, herstellen of vergoeden.
13.4 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van CODE GEEL B.V. die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 CODE GEEL B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van CODE GEEL B.V..
14.2 CODE GEEL B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
14.3 De aansprakelijkheid van CODE GEEL B.V. is (a) steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2.000,- en (b) in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

Artikel 15. Privacy Statement

15. CODE GEEL B.V. beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt ons privacy statement vinden op www.codegeelcommunicatie.nl.

Artikel 16. Verjaringstermijn

16. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen CODE GEEL B.V. is één jaar.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart CODE GEEL B.V. voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan CODE GEEL B.V. toerekenbaar is.
17.2 Als derden CODE GEEL B.V. aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
17.3 Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag CODE GEEL B.V. zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

18.1 CODE GEEL B.V. behoudt alle rechten, tenzij schriftelijk anders afgesproken, op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties (e.d.) en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
18.2 Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door CODE GEEL B.V. verstrekt zijn.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 CODE GEEL B.V. beschermt uw gevoelige informatie tegenover derden. Overige informatie kan gebruikt worden voor communicatie doeleinden. 
19.2 CODE GEEL B.V. zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als CODE GEEL B.V. optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
19.3 Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van CODE GEEL B.V. niet openbaar maken noch delen of beschikbaar stellen aan derden, tenzij anders afgesproken (bijv. externe communicatiemiddelen).

Artikel 20. Nietigheid

20. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21. Strijdige clausule

21. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22. Het Nederlands recht.

Artikel 23. Bevoegde rechter

23. Rechtbank Midden-Nederland.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.